Verhuurvoorwaarden Towbox.nl

1. Definities
1.1 Verhuurder: Towbox.nl onderdeel van Crête, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92026184.

1.2 Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die de autobox of overige roerende zaken huurt van de Verhuurder.

1.3 Gehuurde: autobox of overige roerende zaken inclusief accessoires en eventuele toebehoren zoals omschreven in de huurovereenkomst.

1.4 Partijen: Verwijst naar zowel de Verhuurder als de Huurder.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Towbox.nl met betrekking tot de verhuur van autoboxen en andere roerende zaken.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.

3. Huuraanvraag en Bevestiging
3.1 Een overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder komt tot stand wanneer de Huurder een huuraanvraag indient via het online platform van Towbox.nl.

3.2 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om een huuraanvraag te weigeren, bijvoorbeeld bij gebrek aan beschikbaarheid, technische problemen of andere redenen.

3.3 Na ontvangst van de huuraanvraag stuurt de Verhuurder een bevestiging naar de Huurder, waarin de details van de overeenkomst, waaronder de huurperiode en de kosten, worden gespecificeerd.

4. Identificatie en Borg
4.1 De Huurder dient bij het ophalen van het Gehuurde een geldig identiteitsbewijs te tonen.

4.2 Voorafgaand aan de huurperiode dient de Huurder een waarborgsom te voldoen. Deze waarborgsom wordt gerestitueerd na inspectie van het Gehuurde bij het inleveren, mits er geen schade is geconstateerd.

5. Verantwoordelijkheden van de Huurder
5.1 De Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig retourneren van het Gehuurde aan de Verhuurder op de overeengekomen locatie en tijdstip.

5.2 Eventuele kosten als gevolg van te late terugkeer of onjuist gebruik van het Gehuurde komen voor rekening van de Huurder.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Huurder tijdens de huurperiode.

6.2 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van het Gehuurde gedurende de huurperiode, tenzij de schade buiten zijn schuld is ontstaan.

6.3 De Huurder is verantwoordelijk voor een correcte en veilige bevestiging van de autobox op het voertuig conform de door Verhuurder verstrekte instructies.

6.4 Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.

6.5 De Huurder vrijwaart de Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het Gehuurde.

6.6 Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

7. Annuleren van een boeking
7.1 Annulering van een boeking dient schriftelijk te geschieden.

7.2 Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van het huurtarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt het volledige huurtarief in rekening gebracht.

8. Levering van het Gehuurde
8.1 De Verhuurder zal het Gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip leveren, tenzij anders overeengekomen.

8.2 De Huurder haalt het gehuurde op bij de afhaallocatie van Towbox.nl

8.3 Bij niet-tijdige levering heeft de Huurder recht op restitutie van een evenredig deel van het huurtarief.

9. Inleveringstermijn en retourneren
9.1 De Huurder dient het Gehuurde op de overeengekomen inleverlocatie en op het afgesproken tijdstip te retourneren.

9.2 Bij te late inlevering worden aan Huurder de volgende additionele kosten in rekening gebracht:


a. De Huurder heeft de Verhuurder tijdig ook de hoogte gebracht van de extra termijn en dit is bevestigd en geaccordeerd door Huurder. Alleen de kosten van de extra dagen worden in dit geval in rekening gebracht op basis van de dan geldende tarieven.

b. De Huurder heeft de Verhuurder niet op de hoogte gesteld van de extra termijn of de Verhuurder heeft hierin niet ingestemd. In dit geval worden de extra dagen in rekening gebracht inclusief een opslag van 100% op basis van de dan geldende tarieven.

9.3 Bij het retourneren dient het Gehuurde in dezelfde staat te verkeren als bij aanvang van de huurperiode, met uitzondering van normale slijtage.

9.4 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele schade of buitensporige vervuiling aan het Gehuurde in rekening te brengen.

9.5 Bij het inleveren van het Gehuurde vindt een inspectie plaats door de Verhuurder om de staat van het Gehuurde te beoordelen.

9.6 Het Gehuurde dient droog en schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is zal de Verhuurder reinigingskosten in rekening brengen met een minimum bedrag van € 20 euro (excl. BTW).

9.7 Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, wordt naast de daadwerkelijke kosten een opslag gehanteerd van € 25,00 (excl. BTW).

9.8 Eventuele schade wordt gedocumenteerd, en indien mogelijk, in overleg met de Huurder besproken.

10. Tarieven en Betaling
10.1 De tarieven voor de huur van de autobox en overige roerende zaken zijn vastgesteld volgens de door Verhuurder gehanteerde prijslijst.

10.2 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.

11. Annulering door Verhuurder
11.1 De Verhuurder behoudt zich het recht voor een boeking te annuleren in geval van overmacht, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal de Verhuurder de Huurder zo spoedig mogelijk informeren en eventuele betalingen restitueren.

12. Eigendom van de Producten en Waarborgsom
12.1 Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de Verhuurder.

12.2 De Huurder dient voorafgaand aan de huurperiode een waarborgsom te voldoen. Deze waarborgsom wordt na de huurperiode gerestitueerd, mits er geen schade aan het Gehuurde is geconstateerd.

Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de Huurder op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen zoals hierboven vermeld.